MOVING FORWARD - (special event)

  • Published in News
ATHENS VIDEO DANCE PROJECT
8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Χορού
19-21 Ιανουαρίου 2018
σε συνεργασία με το Θέατρο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
MOVING FORWARD - ειδικό αφιέρωμα

Η κινηματογράφηση της κίνησης και η χορογραφία ή ο χορός για την κάμερα αποτελεί μια εντυπωσιακή πρόκληση για τους καλλιτέχνες του 21ου αιώνα. Η δημιουργία ενός έργου videodance αναπτύσσει διαμεσικούς (transmedia) τρόπους σκέψης μέσα από την χρήση διαφορετικών τεχνών και προσφέρει μια νέα εμπειρία στην καλλιτεχνική σύνθεση. Οι χορευτές δημιουργούν, συσσωρεύουν και μεταφέρουν γνώση. Πού φυλάσσεται και τι διερευνούν μέσω της πρακτικής τους; Μπορούν οι κινηματογραφιστές και οι εικαστικοί καλλιτέχνες να συγχωνεύσουν πραγματικούς και εικονικούς κόσμους για να παράξουν νέα περιβάλλοντα, όπου το φυσικό και το ψηφιακό συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο;


Με τον καιρό, το A
THENS VIDEO DANCE PROJECT εξελίσσεται σε μια δημιουργική πλατφόρμα καινοτόμων έργων, τα οποία αναδεικνύουν τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων κλάδων της καλλιτεχνικής έκφρασης. Η ομάδα AVDP συνεχίζει να κινείται προς το μέλλον και με περιέργεια, οδηγείται σε νέες διαδρομές ανακαλύπτοντας νέες τάσεις. Έτσι, το ειδικό αφιέρωμα MOVING FORWARD του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Χορού - AVDP 2018, παρουσιάζει μια σειρά έργων που προκαλεί το κοινό. Ριψοκίνδυνοι χορευτές εξερευνούν τα όρια των ανθρώπινων δυνατοτήτων μέσα από την τέχνη. Μία ταινία δοκιμής ελέγχου της κίνησης εξετάζει την τεχνική της ταυτόχρονης παρουσίασης πολλαπλών εκτελέσεων της ίδιας κινητικής ρουτίνας, την ίδια χρονική στιγμή. Μία σειρά από πειραματισμούς κινούμενης εικόνας αμφισβητούν την ιδέα της ακινησίας. Μία Google Street View κάμερα φλερτάρει με το χορό. Ενώ έργα VR360 μελετούν τα όρια μεταξύ των εμπειριών του εικονικού και πραγματικού κόσμου και προωθούν την έρευνα της συμμετοχικής παράστασης, της διάδρασης ανθρώπου-υπολογιστή και των τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας.

Φέτος, η ομάδα AVDP καλεί το κοινό να μεταμορφώσει τον τρόπο που βλέπει και βιώνει τον χορό σήμερα, ενώ ενθαρρύνει τους καλλιτέχνες να διερευνήσουν πώς η χρήση της κάμερας και των νέων τεχνολογιών, ως εναλλακτικά εκφραστικά εργαλεία, μπορούν να αποτελέσουν πρόκληση και να διευρύνουν το καλλιτεχνικό τους όραμα.

Let’s keep MOVING FORWARD


Το αφιέρωμα MOVING FORWARD υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Πρόκειται ουσιαστικά για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ασχολείται με την εκπαίδευση και την απασχόληση. Μερικοί από τους στόχους της προσπάθειας αφορούν στην  ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της ευαισθητοποίησης για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (ΕΚΟ). Η προβολή των ταινιών του αφιερώματος είναι δωρεάν για το κοινό και εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑμεΑ.

 

ATHENS VIDEO DANCE PROJECT
8th International Dance Film Festival
19-21 January 2018
in collaboration with the Theatre of Athens School of Fine Arts

MOVING FORWARD - special event

Filming the motion and choreographing or dancing for the camera is an immersive challenge for the artists of 21st Century. A videodance production develops transmedia ways of creative thinking across the multiple forms and delivers a new experience in art making. Dancers create, accumulate and carry knowledge. Where is it stored and what do they explore through their practice? Can filmmakers and visual artists merge real and virtual worlds to produce new environments where physical and digital co-exist and interact in real time?

Year after year, ATHENS VIDEO DANCE PROJECT evolves into a creative platform of innovative projects that highlight the synergies between different disciplines of artistic expression. AVDP Team keeps moving forward toward curiosity that leads to new paths, discovering new trends. Thus, ΜΟVING FORWARD special event in the 8th International Dance Film Festival - AVDP 2018, presents a series of works that engage the audience. Daredevils performers challenge the assumptions of art and human possibility. Motion control test film explores the techniques of overlaying multiple performances of the same routine at the same time. A series of animation experiments controvert the idea of stillness. A Google Street View Camera flirts with dancing. VR360 projects explore the boundaries between the virtual and the real-world experiences and advance research in the fields of participatory performance, human-computer-interaction and VR technologies.

This year, AVDP Team invites the audience to transform the way they see and experience dance nowadays and encourage the artists to investigate how the use of camera and new technologies, as alternative expressive tools, could challenge and expand their creative visions.

Let’s keep MOVING FORWARD!

Τhe Collaboration, Ντοκιμαντέρ, Φιλανδία (Α’ Προβολής)  
Sara the Dancer, Ταινία, Γερμανία-Αυστρία (Α’ Προβολής)  
Room, Ταινία, Νότια Αφρική (Α’ Προβολής)    
Born to Fly: Elizabeth Streb vs. Gravity, Ντοκιμαντέρ, ΗΠΑ (Α’ Προβολής)
The body as Αrchive, Ντοκιμαντέρ, Γερμανία (Α’ Προβολής) 
Garden Party, Ταινία, Γαλλία (Α’ Προβολής)  
The extraordinary madness of the Blue-haired, Ταινία, Ελλάδα (Α’ Προβολής)
Blackfish, Ταινία, Γαλλία-Ταϊβάν (Α’ Προβολής) 
Home Exercises, Ταινία, ΗΠΑ (Α’ Προβολής)
Insides, Εικονική Πραγματικότητα, Ισπανία (Α’ Προβολής)
Dust, Εικονική πραγματικότητα, Αγγλιά-Κροατία (Α’ Προβολής)
ATELIC, Ταινία, Αγγλία (Β’ Προβολής)
12 Sketches on the Impossibility of Being Still, Ταινία, Γαλλία (Β’ Προβολής)
Death of an insect,Ταινία, Φιλανδία (Β’ Προβολής) 

 AVDP  2018

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed